Projekt

Jesteś matką małego brzdąca i chcesz wrócić do pracy?

Ten projekt jest dla Ciebie 😉

Bar­dzo miło nam poin­for­mo­wać, że Żło­bek Pla­ne­ta Malu­chów 2 pozy­skał środ­ki z Unii Euro­pej­skiej na reali­za­cję pro­jek­tu dla Was! Dzię­ki temu sko­rzy­sta­cie z naszych usług na bar­dzo korzyst­nych warun­kach finan­so­wych i zyska­cie moż­li­wość powro­tu na rynek pra­cy.

 

Tytuł pro­jek­tu:
Pla­ne­ta Malu­chów rośnie w siłę!

Reali­za­tor:
PAKS S.C. KARINA LEPSZY, ADRIAN LEPSZY- BAYARAA

Źró­dło finan­so­wa­nia:
Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go.

War­tość pro­jek­tu:  415 280,38 zł
Wkład Fun­du­szy Euro­pej­skich:  352 988,32 zł

Okres reali­za­cji pro­jek­tu:
Pro­jekt reali­zo­wa­ny będzie w okre­sie: 01.10.2020 – 31.12.2021
Okres obję­cia dzie­ci opie­ką w żłob­ku: 01.01.2021 – 31.12.2021

Opis pro­jek­tu:
Celem pro­jek­tu jest stwo­rze­nie warun­ków dla mini­mum 20 kobiet z mia­sta Żory i gmin ościen­nych pozwa­la­ją­cych na wej­ście lub powrót na rynek pra­cy po prze­rwie wyni­ka­ją­cej z opie­ki nad dzieć­mi. Zosta­nie utwo­rzo­na nowa gru­pa żłob­ko­wa, któ­ra w ramach pro­jek­tu będzie funk­cjo­no­wa­ła przez 12 mie­się­cy.

Zakła­da­ne efek­ty i korzy­ści:
W żłob­ku powsta­nie 20 nowych miejsc dla dzie­ci do lat 3, a efek­tem tego będzie więk­sza moż­li­wość godze­nia pra­cy z opie­ką nad dzieć­mi dla kobiet, dla któ­rych prze­ła­ma­na zosta­nie barie­ra unie­moż­li­wia­ją­ca wej­ście lub powrót na rynek pra­cy. Rezul­ta­ty pro­jek­tu zosta­ną utrzy­ma­ne przez okres co naj­mniej 2 lat po jego zakoń­cze­niu.

Zakres pomo­cy:
Uczest­nik pro­jek­tu, dzię­ki odda­niu dziec­ka pod opie­kę pla­ców­ki, może wró­cić na rynek pra­cy. Koszt poby­tu dziec­ka w żłob­ku w okre­sie trwa­nia pro­jek­tu wyno­si 207 zł mie­sięcz­nie.

Dla kogo jest pro­jekt:
Do pro­jek­tu zgło­sić może się każ­da kobie­ta zamiesz­ku­ją­ca gmi­nę Żory lub gmi­ny ościen­ne, któ­ra wyra­ża chęć zapi­sa­nia dziec­ka do nasze­go żłob­ka. Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do osób: podej­mu­ją­cych pra­cę po prze­rwie zwią­za­nej z uro­dze­niem dziec­ka i/lub wycho­wy­wa­niem dziec­ka do lat 3, osób zatrud­nio­nych, wycho­wu­ją­cych dziec­ko do lat 3 lub osób, któ­re są poza ryn­kiem pra­cy ze wzglę­du na koniecz­ność spra­wo­wa­nia opie­ki nad dziec­kiem do lat 3.

Zgło­sze­nia:
Rekru­ta­cja będzie trwa­ła w okre­sie od 26.10.2020 r. do wyczer­pa­nia miejsc!

W celu zgło­sze­nia chę­ci uczest­nic­twa w pro­jek­cie koniecz­ne jest zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem oraz wypeł­nie­nie i pod­pi­sa­nie For­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, a tak­że dołą­cze­nie okre­ślo­nych w nim doku­men­tów.

Zgło­sze­nia moż­na skła­dać na kil­ka spo­so­bów:

  1. wysłać dro­gą elek­tro­nicz­ną na adres e‑mail: biuro@planetamaluchow.pl,
  2. w pla­ców­ce: 44–240 Żory, ul. Sądo­wa 11,
  3. wysłać pocz­tą na adres: 44–240 Żory, ul. Sądo­wa 11.

Regu­la­min, z wszyst­ki­mi nie­zbęd­ny­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi rekru­ta­cji i uczest­nic­twa w pro­jek­cie, a tak­że załącz­ni­ki, dostęp­ne są do pobra­nia na dole stro­ny.

Kon­takt:
W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań zwią­za­nych z pro­jek­tem czy rekru­ta­cją jeste­śmy do Waszej dys­po­zy­cji:
pod adre­sem e‑mail: biuro@planetamaluchow.pl
— pod nume­ra­mi tele­fo­nu:  796 904 504 — biu­ro żłob­ka, 665 374 191 — oso­ba zaj­mu­ją­ca się pro­jek­tem
— w naszej pla­ców­ce pod adre­sem: 44–240 Żory, ul. Sądo­wa 11

W związ­ku z panu­ją­cą sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną pre­fe­ro­wa­ny jest kon­takt mailo­wy i tele­fo­nicz­ny.

Zapra­sza­my na naszą Pla­ne­tę!


PLIKI DO POBRANIA: